prev next info earlier main later
mauer
an der mauer, 2019, 100 x 200 cm
leer